Płatność i dostawa

KONTO BANKOWE BARU online (sklepu internetowego) – konto bankowe ING nr 15 1050 1298 1000 0090 7971 1058 na które należy dokonywać płatności za zamówienie

TELEFON KONTAKTOWY BARU online (sklepu internetowego) – 664 475 683 - numer telefonu na który należy dzwonić w przypadku działań określonych w regulaminie lub w razie niejasności przy dokonywaniu zakupów.

 ADRES e-mail BARU online (sklepu internetowego): sklep@catering-iwo.pl

 

art. II. Warunki Dokonywania Zakupów

 1. Klientami mogą być osoby fizyczne, które ukończyły 18 lat i posiadają pełną zdolność do czynności prawnych, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, ale mogące we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania pod warunkiem prawidłowej reprezentacji. Użytkownikami mogą być osoby, które ukończyły 13 rok życia, ale nie ukończyły 18 lat w zakresie w jakim mogą nabywać prawa i zaciągać zobowiązania zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującego prawa.

 2. Osoby fizyczne nie prowadzące działalności gospodarczej w celu Rejestracji, powinny wypełnić formularz rejestracyjny poprzez podanie: swojego imienia i nazwiska, adresu zamieszkania i/lub dostawy wraz z nazwą regionu (województwa), i miasta adresu e-mail (login), imię, nazwisko oraz numeru telefonu kontaktowego, oraz hasła. 

 3. Rejestracji osoby fizycznej prowadzącą działalnością gospodarczą, osoby prawnej oraz jednostki organizacyjnej, o której mowa w art. II ustęp 1 Regulaminu a także wszystkich innych czynności dotyczących tych podmiotów, może dokonać osoba, która jest umocowana do dokonywania w ich imieniu wszelkich czynności związanych z Rejestracją oraz do wykonywania wszystkich praw i obowiązków Klienta. W celu Rejestracji osoba ta powinna wypełnić formularz rejestracyjny przewidziany dla osoby fizycznej, a w miejscu na uwagi podać dodatkowo pełną nazwę (firmy), adres jego siedziby wraz z nazwą kraju i regionu (województwa), numer  NIP.

 4. Po prawidłowym przeprowadzeniu Rejestracji Klient uzyskuje dostęp do systemy za pomocą adresu e mail (loginu) i hasła poprzez wypełnienie odpowiednich rubryk na stronie http://www.butiksmaków.pl.

 5. Klient ponosi wyłączna odpowiedzialność za prawidłowości podanych przez niego danych podczas Rejestracji i ich aktualność podczas składania zamówień.

 6. Klient nie ma możliwości dokonywania Rejestracji wielu kont na jednym adresie e-mail. Klient który nie przeprowadził prawidłowo procesu Rejestracji nie może korzystać z zakupów produktów dokonanych przez Internet.

 7. Klientowi nie wolno korzystać z Kont innych Klientów oraz udostępniać swojego Konta innym osobom, z wyjątkiem przypadków udostępnienia Konta przez Klienta o którym mowa w art. II ust. 3 Regulaminu osobom należycie umocowanym przez Klienta do działania w jego imieniu. Klient powinien zachować w tajemnicy hasło do Konta.

 8. „BUTIK SMAKÓW” realizuje zamówienia albo przez odbiór osobisty przez Klienta albo z dostawą pod podany przy rejestracji adres Klienta.

 8.1. Realizacja zamówienia z odbiorem osobistym przez Klienta odbywa się w Restauracji BACHUS przy ul. Pszczyńskiej 89a w Gliwicach. Zamówiony towar zostanie klientowi wydany po przedstawieniu przez Klienta podanego hasła i numeru Klienta z uwzględnieniem warunków określonych w art. III ust. 10.

 8.2. Realizacja zamówienia z dowozem pod podany adres za dodatkową opłatą w wysokości 1,35PLN/km. Wielkość opłaty za dowóz jest automatycznie wyliczana i dodawana do kosztów produktu przy składaniu zamówienia z uwzględnieniem warunków określonych w art. III ust. 10.

 8.3. Realizacja zamówienia z dowozem pod wskazany adres dotyczy dostawy do 25km od siedziby "BUTIC SMAKÓW" ul. Pszczyńska 89a, 44-100 Gliwice. Dostawy powyżej 25km mogą być zrealizowane tylko za zgodą "BUTIK SMAKÓW" i po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym.

 9. Minimalna wartość zamówienia które zostaje przyjęte do realizacji wynosi 25 złotych (słownie: dwadzieścia złotych) brutto, jeżeli nie jest to określone w opisie produktu.

 10. Wszystkie zakupione w „BUTIK SMAKÓW” produkty należy spożyć niezwłocznie po odbiorze.

 11. Oferowane produkty mogą być wydawane w opakowaniach lub naczyniach jednorazowych. Koszt naczyń i opakowań dostosowanych do poszczególnych produktów podawany jest przy każdym produkcie. Koszt wybranego opakowania zostanie automatycznie doliczony do ceny produktu i uwzględniony w cenie całkowitej.