Regulamin

Regulamin zamówień przez Internet

art. I. Definicje

 „BUTIK SMAKÓW” – BAR online (Sklep Internetowy) należący do Firmy - Przedsiębiorstwo Usługowo – Handlowe „IWO”, ul. Jagiellońska 38, 41-800 Zabrze NIP 631 002 44 46.

  KONTO BANKOWE BARU online (sklepu internetowego) – konto bankowe ING nr 15 1050 1298 1000 0090 7971 1058 na które należy dokonywać płatności za zamówienie

  TELEFON KONTAKTOWY BARU online (sklepu internetowego) – 664 475 683 - numer telefonu na który należy dzwonić w przypadku działań określonych w regulaminie lub w razie niejasności przy dokonywaniu zakupów.

  ADRES e-mail BARU online (sklepu internetowego): sklep@catering-iwo.pl

  PRODUKT – towary znajdujące się w aktualnej ofercie „BUTIK SMAKÓW” dostępnej na stronie internetowej http://www.butiksmaków.pl w menu sklepu internetowego.

  KLIENT – użytkownik spełniający warunki Regulaminu, który dokonał prawidłowej Rejestracji  w wyniku której zostało utworzone Konto i tym samym uzyskał dostęp do dokonywania zamówień Produktów na zasadach określonych w Regulaminie.

 KONTO – prowadzone dla Klienta przez „BUTIK SMAKÓW” pod zdefiniowaną nazwą (login) konto będące zbiorem informacji o Kliencie i dokonanych przez niego zakupach.

 REJESTRACJA – procedura tworzenia konta Klienta.

 REGULAMIN – postanowienia niniejszego regulaminu.

 

art. II. Warunki Dokonywania Zakupów

 1. Klientami mogą być osoby fizyczne, które ukończyły 18 lat i posiadają pełną zdolność do czynności prawnych, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, ale mogące we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania pod warunkiem prawidłowej reprezentacji. Użytkownikami mogą być osoby, które ukończyły 13 rok życia, ale nie ukończyły 18 lat w zakresie w jakim mogą nabywać prawa i zaciągać zobowiązania zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującego prawa.

 2. Osoby fizyczne nie prowadzące działalności gospodarczej w celu Rejestracji, powinny wypełnić formularz rejestracyjny poprzez podanie: swojego imienia i nazwiska, adresu zamieszkania i/lub dostawy wraz z nazwą regionu (województwa), i miasta adresu e-mail (login), imię, nazwisko oraz numeru telefonu kontaktowego, oraz hasła. 

 3. Rejestracji osoby fizycznej prowadzącą działalnością gospodarczą, osoby prawnej oraz jednostki organizacyjnej, o której mowa w art. II ustęp 1 Regulaminu a także wszystkich innych czynności dotyczących tych podmiotów, może dokonać osoba, która jest umocowana do dokonywania w ich imieniu wszelkich czynności związanych z Rejestracją oraz do wykonywania wszystkich praw i obowiązków Klienta. W celu Rejestracji osoba ta powinna wypełnić formularz rejestracyjny przewidziany dla osoby fizycznej, a w miejscu na uwagi podać dodatkowo pełną nazwę (firmy), adres jego siedziby wraz z nazwą kraju i regionu (województwa), numer  NIP.

 4. Po prawidłowym przeprowadzeniu Rejestracji Klient uzyskuje dostęp do systemy za pomocą adresu e mail (loginu) i hasła poprzez wypełnienie odpowiednich rubryk na stronie http://www.butiksmaków.pl.

 5. Klient ponosi wyłączna odpowiedzialność za prawidłowości podanych przez niego danych podczas Rejestracji i ich aktualność podczas składania zamówień.

 6. Klient nie ma możliwości dokonywania Rejestracji wielu kont na jednym adresie e-mail. Klient który nie przeprowadził prawidłowo procesu Rejestracji nie może korzystać z zakupów produktów dokonanych przez Internet.

 7. Klientowi nie wolno korzystać z Kont innych Klientów oraz udostępniać swojego Konta innym osobom, z wyjątkiem przypadków udostępnienia Konta przez Klienta o którym mowa w art. II ust. 3 Regulaminu osobom należycie umocowanym przez Klienta do działania w jego imieniu. Klient powinien zachować w tajemnicy hasło do Konta.

 8. „BUTIK SMAKÓW” realizuje zamówienia albo przez odbiór osobisty przez Klienta albo z dostawą pod podany przy rejestracji adres Klienta.

 8.1. Realizacja zamówienia z odbiorem osobistym przez Klienta odbywa się w Restauracji Lunch bar przy ul. Jagiellońska 38, 41-800 Zabrze. Zamówiony towar zostanie klientowi wydany po przedstawieniu przez Klienta podanego hasła i numeru Klienta z uwzględnieniem warunków określonych w art. III ust. 10.

 8.2. Realizacja zamówienia z dowozem pod podany adres za dodatkową opłatą w wysokości 1,35PLN/km. Wielkość opłaty za dowóz jest automatycznie wyliczana i dodawana do kosztów produktu przy składaniu zamówienia z uwzględnieniem warunków określonych w art. III ust. 10.

 8.3. Realizacja zamówienia z dowozem pod podany adres dotyczy dostawy do 25km od siedziby "BUTIK SMAKÓW", ul. Jagiellońska 38, 41-800 Zabrze. Dostawy powyżej 25km mogą być zrealizowane tylko za zgodą "BUTIK SMAKÓW" i po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym.

 9. Minimalna wartość zamówienia które zostaje przyjęte do realizacji wynosi 25 złotych (słownie: dwadzieścia złotych) brutto, jeżeli nie jest to określone w opisie produktu.

 10. Wszystkie zakupione w „BUTIK SMAKÓW” produkty należy spożyć niezwłocznie po odbiorze.

 11. Oferowane produkty mogą być wydawane w opakowaniach lub naczyniach jednorazowych. Koszt naczyń i opakowań dostosowanych do poszczególnych produktów podawany jest przy każdym produkcie. Koszt wybranego opakowania zostanie automatycznie doliczony do ceny produktu i uwzględniony w cenie całkowitej.

  

art. III. Realizacja zamówienia

 1. Zakupu Produktów może dokonywać Klient po zarejestrowaniu się do systemu i podaniu imienia nazwiska, adresu e-mail oraz nr telefonu. Przy rejestracji należy podać hasło logowania.

 2. Przy pierwszym logowaniu należy podać imię, nazwisko, adres klienta (lub nazwę, adres siedziby firmy, NIP) – wskazać sposób odbioru i adres dostawy. Przy każdym następnym logowaniu możemy zmieniać dane dotyczące miejsca dostawy.

 3. Po zalogowaniu i wpisaniu koniecznych informacji klient może dokonać wyboru towarów do zakupu poprzez dokładanie ich do koszyka.

 4. Po zakończeniu zakupów przechodzimy do podsumowania gdzie klient otrzymuje podsumowanie kosztów zakupionych towarów wraz z opakowaniem i kosztami dostawy.

 5. Klient zobowiązany jest wskazać dzień i godzinę realizacji dostawy. Informacje dotyczące terminu dostawy należy wpisać w uwagach do zamówienia. W przypadku gdy wskazana przez klienta godzina dostawy (odbioru) nie będzie możliwa do realizacji, zostanie on poinformowany telefonicznie lub e-mailem o konieczności wskazania innej godziny dostawy.

 6. Po zakończeniu należy przejść do podsumowania sprawdzić prawidłowość zamówienia i potwierdzić zakończenie zamówienia.

 7. Prawidłowość złożonego zamówienia zarówno pod względem wybranych produktów ich ilości jak i ceny należy ostatecznie potwierdzić po otrzymaniu informacji na podany przy rejestracji adres e-mail. Skutkiem prawnym ostatecznego potwierdzenia zamówienia jest dokonanie zakupu przez Klienta Produktów i konieczność zapłaty.

 8. Potwierdzenie zamówienia oznacza zawarcie umowy oraz akceptacje przez Klienta warunków finansowych widocznych przy potwierdzaniu zamówienia oraz adresu i terminu dostawy.

 9. „BUTIK SMAKÓW”  realizuje dostawę Produktów na adres wskazany przez Klienta w godzinach 8.00 do 16.00 od poniedziałku do piątku poza dniami wolnymi od pracy. Możliwa jest realizacja dostawy w dni wolne od pracy oraz w godzinach innych niż określone powyżej tylko za zgodą i po wcześniejszym uzgodnieniu z „BUTIK SMAKÓW”.

 10. Klient zobowiązany jest dokonać przy odbiorze zamówienia pełnej płatności za dostarczone produkty w wysokości określonej w zaakceptowanym zamówieniu a w przypadku płatności przelewem dokonać wpłaty w czasie gwarantującym zaksięgowanie płatności na koncie „BUTIK SMAKÓW” lub przedstawić dowód wpłaty. 

 11. Ceny podane w zamówieniu internetowym zawierają aktualnie obowiązujący podatek VAT. W przypadku zmiany cen „BUTIK SMAKÓW” zobowiązuje się do niezwłocznego zaktualizowania menu. W razie braku akceptacji Klienta nowej ceny, zamówienie na określony produkt nie będzie realizowane. Zmiany cen nie dotyczą zamówień będących w trakcie realizacji, które zostały już ostatecznie potwierdzone.

 12. Klient zobowiązany jest by utrzymywać swój login i hasło w tajemnicy oraz zobowiązany jest pilnować by składane zamówienia zakupów Produktów z jego Konta nie były składane lekkomyślnie, omyłkowo lub też bez zapoznania się i zrozumienia konsekwencji składania oferty zgodnie z niniejszym Regulaminem i przepisami polskiego prawa.

 13. W momencie dostawy dostawca wręczy wraz z zamówionymi produktami paragon fiskalny. W przypadku gdy Klient życzy sobie otrzymać fakturę VAT musi podać wszystkie niezbędne dane a uwagę o takim życzeniu umieścić w polu na dodatkowe informacji i życzenia Klienta.

 14. Zdjęcia i opisy prezentują nasze produkty na naczyniach firmowych, z produktów dostępnych w momencie przygotowywania oferty. Wygląd potrawy oraz rodzaj produktów mogą ulec zmianie, jednak w stopniu nie powodującym zmiany nazwy potrawy, z zachowaniem jakości i wagi produktu.

  

art. IV. Uprawnienia BUTIK SMAKÓW

 1. „BUTIK SMAKÓW” zastrzega sobie prawo odmowy realizacji zamówienia złożonego na podstawie błędnie lub nieprawidłowo wypełnionych formularzy bądź złożonych z naruszeniem niniejszego Regulaminu.

 2. „BUTIK SMAKÓW” może zawiesić na czas określony albo nieokreślony jedno, kilka bądź wszystkie Konta Klienta w przypadku, gdy działania Klienta naruszają postanowienia Regulaminu lub inny sposób szkodzą „BUTIK SMAKÓW”, bądź w uzasadnionych przypadkach, gdy Konto wymaga dodatkowej weryfikacji danych. Niezależnie od zawieszenia Konta Klient ponosi pełną odpowiedzialność za swoje działania będące podstawą do zawieszenia Konta, w szczególności ponosi pełną odpowiedzialność odszkodowawczą względem „BUTIK SMAKÓW”.

 3. W przypadku stwierdzenia przez BUTIK SMAKÓW działań Klienta mogące utrudniać lub destabilizować działanie serwisu obsługującego zakupy Produktów przez Internet, „BUTIK SMAKÓW” niezwłocznie zablokuje Konto takiego Klienta. W takiej sytuacji „BUTIK SMAKÓW” podejmie również wszelkie działania prawne związane z naprawieniem poniesionej szkody.

 4. Klient, którego Konto jest zawieszone nie może w tym czasie ponownie zarejestrować bądź prowadzić Konta bez uprzedniej zgody „BUTIK SMAKÓW”. „BUTIK SMAKÓW” może odmówić Klientowi kolejnej rejestracji i prowadzenia Konta także wówczas, gdy jakiekolwiek Konto tego Klienta było zawieszone w przeszłości.

 5. W przypadku braku możliwości zrealizowania zamówienia z uwagi na braki magazynowe produktów w lokalu, lub inne przyczyny, „BUTIK SMAKÓW” zawiadomi telefonicznie Klienta o braku możliwości zrealizowania przedmiotowego zamówienia.

 6. „BUTIK SMAKÓW” ma prawo odmówić realizacji zamówienia w przypadku gdy którykolwiek z dostawców półproduktów  wycofa produkty z obiegu w oparciu o przepisy ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 roku o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. 2006r. nr 171, poz. 1225 ze zm.).

  

art. V. Reklamacje

 1. Każdemu Klientowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji jeżeli usługi przewidziane w niniejszym Regulaminie nie są realizowane przez „BUTIK SMAKÓW” lub są realizowane niezgodnie z postanowieniami Regulaminu.

 2. Reklamację można złożyć w formie elektronicznej poprzez przesłanie jej treści na adres e-mail sklepu: sklep@catering-iwo.pl, lub pisemnej na adres siedziby „BUTIK SMAKÓW”. Reklamacja powinna zawierać co najmniej dane identyfikujące Klienta, telefon i adres e-mail do korespondencji, data złożenia zamówienia, data realizacji zamówienia, wskazany adres realizacji zamówienia, login Klienta oraz szczegółowy opis składanych zastrzeżeń.

 3. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje są niepełne lub dla potrzeby pełnego wyjaśnienia „BUTIK SMAKÓW” wystąpi o ich uzupełnienie, jeszcze przed rozpatrzeniem reklamacji to czas rozpatrzenia reklamacji ulega przedłużeniu do momentu uzupełniania danych przez Klienta składającego reklamację.

 4. „BUTIK SMAKÓW” rozpoznaje reklamację w terminie 14 dni od daty jej otrzymania w prawidłowej postaci, z zastrzeżeniem, że „BUTIK SMAKÓW” może odmówić rozpatrzenia reklamacji złożonych po upływie 90 dni od ujawnienia się przyczyn reklamacji.

 5. Odpowiedź na reklamację wysyłana jest wyłącznie na adres e-mail przypisany do Konta danego Klienta lub na adres wskazany w samej reklamacji.

  

art. VI. Zmiany regulaminu

  1. „BUTIK SMAKÓW” w każdej chwili może dokonać zmian w Regulaminie i uruchomić nową wersję usług oprogramowania czy systemu dokonywania zakupów Produktów przez Internet. Zmiana staje się skuteczna w terminie wskazanym przez „BUTIK SMAKÓW”, który nie może być krótszy niż 7 dni od momentu udostępnienia Klientom zmienionego Regulaminu.

 2. Klient przy pierwszym logowaniu celem dokonania zakupów Produktu  po wejściu w życie zmienionego Regulaminu zostanie powiadomiony o takich zmianach i o możliwości ich akceptacji. Za akceptację zmian uważa przystąpienie do realizacji zamówienia i jego potwierdzenie już po otrzymaniu komunikatu o dokonanych zmianach. Odmowa akceptacji zmian jest równoznaczna z rozwiązaniem umowy i rezygnacją Klienta z dokonywania zakupów Produktów przez Internet.

 

art. VII. Rezygnacja z konta

 1. Każdemu Klientowi przysługuje prawo rezygnacji z dokonywania zamówień Produktów za pomocą Internetu. Rezygnacji dokonuje się poprzez wysłanie oświadczenia o rezygnacji i usunięciu konta z systemu na adres e-mail sklepu: sklep@catering-iwo.pl. Oświadczenie musi zawierać co najmniej dane identyfikujące Klienta, telefon i adres e mail, login wraz z hasłem oraz wyrażone wprost oświadczenie o rezygnacji z dokonywania zamówień Produktów przez Internet. Rozwiązanie dokonuje się z zachowaniem 7 dniowego terminu wypowiedzenia z zastrzeżeniem postanowień art. VII ust. 2.

 2. Wszystkie zamówienia Produktów złożone i potwierdzone przez Klienta przed wysłaniem wiadomości zawierającej oświadczenie o rezygnacji z konta zostaną zrealizowane normalnie zgodnie z postanowieniami Regulaminu.

 3. Z podaniem przyczyny „BUTIK SMAKÓW” ma prawo do usunięcia Konta z systemu dokonywania zakupów Produktów przez Internet z zachowaniem 7 dniowego terminu wypowiedzenia z zastrzeżeniem postanowień art. VII ust. 2.

  

art. VIII. Ochrona danych osobowych

  1. „BUTIK SMAKÓW” przykłada szczególną wagę do ochrony prywatności Klientów. „BUTIK SMAKÓW” z należytą starannością dobiera i stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne przewidziane prawem zapewniające ochronę przetwarzanych danych. W szczególności „BUTIK SMAKÓW” zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, jak również przed ich przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa. „BUTIK SMAKÓW” sprawuje stałą kontrolę nad procesem przetwarzania danych oraz ogranicza dostęp do danych w możliwie największym stopniu.

 2. „BUTIK SMAKÓW” – DAR online (Sklep Internetowy) należący do Firmy - Przedsiębiorstwo Usługowo – Handlowe „IWO”, ul. Pszczyńska 89a, 44-100 Gliwice, NIP 631 002 44 46 jest Administratorem Danych osobowych Klientów.

 3. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda samych Klientów, jak również ustawowe upoważnienie do przetwarzania danych niezbędnych w celu realizacji oraz rozliczenia usług świadczonych przez „BUTIK SMAKÓW”.

 4. Podanie jakichkolwiek danych osobowych jest dobrowolne. Podanie danych wymienionych o których mowa w art. II ust.2 i art. II ust. 3 Regulaminu jest konieczne do zawarcia z „BUTIK SMAKÓW” umowy o świadczenie usług i realizacji zakupów produktów przez Internet. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

 5. Dane podawane przez Klienta w trakcie Rejestracji i dokonywania zamówień Produktów są wykorzystywane do celów księgowych, do kontaktowania się z Klientem w ramach realizacji zamówień oraz do innych czynności związanych z wykonywaniem umowy. Dane te mogą służyć do weryfikacji, czy osoba rejestrująca spełnia wymagane przez Regulamin i przepisy prawne warunki. Dane kontaktowe wykorzystywane są również do przesyłania Klientowi przez „BUTIK SMAKÓW” informacji o Firmie i świadczonych przez nią usługach. Użytkownik może w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania tego typu informacji.

 6. Dane Klientów mogą być udostępniane podmiotom upoważnionym do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa w szczególności organom wymiaru sprawiedliwości, administracji fiskalnej.

 7. „BUTIK SMAKÓW” zapewnia Klientom możliwość wglądu i modyfikacji danych osobowych oraz zapewnia Klientom możliwość usunięcia danych osobowych ze zbioru danych w przypadku odstąpienia od umowy, a także w innych przypadkach jeśli to wynika z obowiązujących przepisów prawa. „BUTIK SMAKÓW” może odmówić usunięcia danych Klienta, jeżeli Klient ten nie uregulował wszystkich należności wobec „BUTIK SMAKÓW” lub swoim dotychczasowym zachowaniem naruszył Regulamin bądź obowiązujące przepisy prawa, a zachowanie danych jest niezbędne do wyjaśnienia tych okoliczności i ustalenia odpowiedzialności Klienta.

 

art. IX. Postanowienia końcowe

 1. Prawem właściwym dla umowy pomiędzy Klientem a „BUTIK SMAKÓW”, której przedmiotem są usługi świadczone przez „BUTIK SMAKÓW” w związku dokonanymi zakupami Produktów przez Internet na warunkach określonych w Regulaminie, jest prawo polskie. Wszelkie spory związane z usługami świadczonymi przez „BUTIK SMAKÓW” będą rozstrzygane przez właściwe polskie sądy powszechne.

 2. Jeżeli którekolwiek postanowienie Regulaminu zostanie uznane prawomocnym orzeczeniem sądu za nieważne, pozostałe postanowienia pozostają w mocy.

 3. Każdy może zapoznać się z niniejszym Regulaminem który jest udostępniony na stronie internetowej.

 4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie zastosowanie mają przepisy prawa powszechnie obowiązującego w szczególności przepisy ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2002 r. nr. 144, poz. 1204 z zm.); ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie kodeksu cywilnego (Dz. U. 2002 r. nr. 141, poz. 1176 z zm.);